Държавния дълг – какво представлява той и как се формира?

0
Обобщено какво представлява държавния дълг?

Дългът е парична сума или собственост, която се дължи от една организация или лице на друга организация или лице. Държавния дълг – това са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата. Държавния дълг, наред с данъците е основно средство за осигуряване на средствата за финансиране на публични разходи. Той е елемент на държавните финанси от най-ранните етапи на тяхното съществуване.

Причини за възникването на дълга:

Държавният дълг е натрупване на задължения от страна на държавата, чрез вземане на вътрешни и външни заеми. Той е важно перо в държавния бюджет и се формира въз основа на годишните бюджетни дефицити. Самият бюджетен дефицит представлява превишението на бюджетните разходи над данъчните приходи. Държавния дълг расте при увеличаване на годишния бюджетен дефицит и намалява под влиянието на формиране на бюджетни излишъци.

Държавният дълг най-общо е дълг на държавната администрация.

Той бива вътрешен и външен, местен /общински/, правителствен, национален и т.н.

Вътрешният се формира от т.нар. вътрешни заеми сключени с кредитори, местни държавни и частни институти или отделни граждани на държавата, финансирайки дейността й. Той влияе пряко върху благосъстоянието на населението. Вътрешния дълг може да бъде управляван.

Външният дълг се формира при износ на стоки и услуги извън националното стопанство на държавата и ограничаващо потреблението вътре в нея. Прогресивно нарастващия държавен дълг формира икономическите тежести и върху бъдещите поколения. Едновременно с това държавният дълг може за предпазва икономиката от дълбоки сътресения или да стимулира прогресивни, структурни изменения в националното стопанство.

Държавният дълг и брутният стойностен размер на задълженията на частни фирми и лица към външни кредитори, представлява националният дълг.

– Местен дълг представлява дългът на общините.

– Правителственият дълг са заемите, сключени от Правителството.

Държавният дълг може още да се разглежда като основна част (главница) и лихви по нея.

Държавният дълг бива текущ и основен

– Текущият представлява погасяването и лихвите, които трябва да се изплатят през текущата година.

– Основният – задължението, което трябва да се плати през следващите години.

Държавният дълг бива още реален и потенциален държавен дълг.

– Реалният държавен дълг обхваща реално получените от държавата кредити и лихвите по тях.

– Често държавата изпълнява функцията на гарант при сключването на заеми от страна на банките. Именно тези гаранции (по-точно стойностното им изражение) формират т.нар. потенциален държавен дълг.

Влияние на дълга

Влиянието на дълга може да се разгледа в няколко аспекта, но един от най-важните е този, че тежестта му пада върху идните поколения. С увеличаване стойността на разходите, които го формират междувременно се намаляват паричните средства в обръщение, което води до нарушаване правилното функциониране на икономиката, процеса на разплащанията и цялостния стокооборот, било то в страната или извън нея.

Външните заеми са една от формите на финансова помощ от по-силните на по-слабите в икономическо и финансово отношение страни. Характерно обаче е, че тази кредитна помощ обикновено се предоставя при определени икономически и политически условия. Поради това външните държавни заеми водят до икономическа и политическа зависимост на страната-длъжник от страната-кредитор. За отбелязване е, че всички развити западноевропейски страни са длъжници на САЩ, но в същото време те са кредитори на по-слаби в икономическо отношение страни.

Погасяването на заемите е процедура, при която държавата изпълнява поетите обещания за връщане на капиталите на кредиторите, като по този начин регулира и намалява разтежа на своя дълг. По правило държавният дълг расте непрекъснато. Ако не се вземат мерки за прогресивното му съкращаване, рискът от внушително увеличаване на неговото тегло е реален и води до банкрут или до парична девалвация, която в действителност е прикрит банкрут.

Законът определя пет начина за поемане на държавния дълг, а именно:

  1. Финансиране на държавния бюджет

  2. Финансиране на инвестиционните проекти

  3. Рефинансиране на държавния дълг

  4. Осигуряване плащания по изискуеми държавни гаранции

  5. При подкрепа на платежния баланс на страната

Финансирането на държавния бюджет е своеобразно наливане на свежи пари в икономиката, служещи на държавата да покрива своите разходи към бюджета, неизменна част от който са лихвените разходи.

Финансирането на инвестиционни проекти е начинание, което държавата може да си позволи като най-крупния инвеститор. То е обект на корпоративните финанси и заема важно място в областта на един от основните видове инвестиции в страната рисковите.

Рефинансирането на държавния дълг е подход, който има за цел да се набавят парични средства като приходи, за да се покрият натрупани от минал период задължения. Така капиталът на държавата се върти в един порочен кръг от ръцете на данакоплатеца в хазната.

Държавни гаранции са всички финансови задължения, за които Министерският съвет издава гаранции от името и за сметка на държавата, спазвайки изискванията в Конституцията.

При подкрепа на платежния баланс на страната държавния дълг се формира чрез вземане на заеми и срещу тях държавата плаща лихва тя също допринася за неговия разтеж. Тези разходи са именно лихвените разходи.

Според Закона за държавния бюджет, държавния дълг се поема по два начина:

– чрез емисии на държавни ценни книжа /ДЦК/

– чрез подписване договори за държавни заеми с различни кредитори ( банки, частни инвеститори)

Министерският Съвет е органът, който поема дълг от името на държавата и издава държавни гаранции. Министърът на финансите отговаря за емисията на ДЦК. Управлението и наблюдението на Държавния дълг се извършва от Миниството на финансите. Агент по дълга е БНБ. Тя регистрира и обслужва дълга, извършва аукционите.

Емитирането на държавни ценни книжа поражда ефект на изтласкване на портфолиото, който засилва свързаният с фискалната политика ефект на изтласкване на транзакциите. Допълнително съмнение в ролята на фискалната политика и значението на облигациите за индивидуалните решения внася принципа на рикардианската еквивалентност. Според него икономическите агенти не разглеждат ДЦК като елемент на своето богатство и приемат, че ефектът на облигационните заеми е същият като на данъчното облагане.

Последици от възникването на дълга и въздействието му върху икономиката:

I. Въздействие на дълга върху частните инвестиции ( ефект на изтласкаване) – редица икономисти считат, че държавния дълг упражнява депресиращо въздействие върху частните инвестиции. Този тип въздействие е известно като ефект на изтласкване. Смисълът на ефекта е следния – когато държавата излиза на причния пазар в ролята си на кредитоискател , тя увеличава реалния лихвен %. По високия лихвен % води до съкращаване на обема на кредитите за частния сектор. На ефекта на изтласкване може да се противодейства чрез активна стимулираща парична политика ( Държавата да увеличи парите с цел да се намали лихвения %.)

II. Въздействие на дълга върху ценовата стабилност (дълг и инфлация ).

Може да се разглежад от 2 гл.точки

1. Въздействие в зависимост от фазата на икономическия цикъл – тогава данните показват че при дълбока рецесия дълга не упражнява проинфлационно въздействие и обратно – при продължителен подем на дълга пряко води до инфлация.

2. От друга гл. точка въздействието на дълга върху инфлацията се свързва с методите за финансиране на дълга – ако дълга се изплаща чрез печатане на пари или по пътя на пряк кредит от ЦБ то подобна политика неминуемо води до инфлация. Последното се дължи на факта, че се увеличава количеството на парите в обръщение. Ако дълга се изплаща чрез приходи от приватизация или на база бюджетни излишъци то подобна политика не предизвиква инфлация. Ако дълга се рефинансира пряк проинфлационен ефект няма. По нови изследвания доказват, че рефинансирането на дълга със средносрочен кредит предизвиква инфлация за България.

III. Дълг и трансфер на доходи:

Движения на средства между лица и групи с различен статус и материално положение – ДЦК се закопуват от богатите лихвите се плащат от цялото население . По мнение на Хайлбронер дълговите плащания са чист доход за 1/3 от населението и чист разход за 2/3. Последното означава че преобладаващо е движението от бедни към богати членове на обществото. В същото време следва да се отчита че дълга може да се използва за инвестиции в инфраструктура или за социални програми и от тази гл. точка да печелят и бедните в обществото. Основно трансфера на доходи се свързва с движение на средсва между поколенията. Категоричен отговор на въпроса Губещи ли са бъдещите поколения от дълга натрупван днес? не може да се даде. Ако дълга намалява потребителските разходи губещи са днешните поколения. Ако дълга води до намаление на инвестициите губещи са бъдещите поколения. Ако дълга се използва производително т.е. се инвестира във печеливщи дейности бъдещите поколения печелят. Ако дълга се използва за социални програми бъдещите поколения губят. Ако плащанията по дълга се финансират от данъци губят настоящите поколения (поради по ниско потребление), губят и бъдещите поради по-ниски спестявания. Ако плащането на дълга е за сметка на приватизация бъдещите поколения печелят. От външен дълг губят единствено бъдещите поколения.

IV. Теория на Рикардианската еквивалентност. Представя гледната точка на Р. Бароу и представителите на школата на рационалните очаквания. Според тези автори въздействието на дълга и данъците върху икономиката е идентично. На практика въздействие няма. Ако държавата увеличава данъците – потреблението намалява следователно инвестициите на фирмите. Ако държавата увеличава дълга си, то икономическите субекти ще проумеят че този дълг трябва да се връща следователно ще предположат, че в бъдеще данъците ще се увеличават или държавата ще предизвика инфлация. Ето защо ако дълга се увеличава, то икономическите субекти ще увеличат спестяванията си следователно потреблението ще се увеличи и инвестициите ще намалеят.

*Източник: referati.org

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Напиши коментар


− 4 = 0

*

© 2015 . Всички права запазени.