Какво представлява Държавния бюджет?

0

Държавният бюджет обхваща всички приходи и разходи на дадено правителство за определен период от време. Той се състява по определена процедура, която често започва почти веднага след като е приет предходния бюджет. В началото се определя макрорамката – списък от показатели, с които трябва да е съобразен бюджета. Такива са например валутните курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг (оттук величината на плащанията по него), ръстът на инфлацията и др.

Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание подходяща фискална политика е от решаващо значение за икономическата стабилност на държавата.

Държавните органи често разполагат и с извънбюджетни средства.

Какви са елементите на бюджетът?

Бюджетът се състои от приходна и разходна част. Приходната част съдържа обикновен три пера: данъчни приходи, неданъчни приходи и други (обикновено безвъзмездни) приходи.

  • Данъчни приходи – включват постъпленията от подоходните, корпоративните, косвените данъци, митата и др.
  • Неданъчните приходи – включват държавни такси, приватизация, глоби, санкции, наказателни лихви. И ако приходите от приватизация подлежат на планиране, то глоби, санкции и наказателни лихви могат да се пресметнат приблизително с помощта на статистическа информация и трендове.
  • Други приходи – тук се записват очаквани безвъзмездно предоставени суми по различни програми.

Разходната част на бюджета се състои от: текущи разходи, капиталови разходи, непредвидени и неотложни разходи.

  • Текущи разходи – включващи цялостната издръжка на държавната администрация (заплати, осигуровки, стипендии, поддръжка на материалната база), субсидии, разходи за лихви по държавния дълг.
  • Капиталови разходи – включващи придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт.
  • Непредвидени и неотложни разходи – включва покриване на разходи вследствие на природни бедствия и аварии.

В разходната част се записват и трансферите. Това са преди всичко субсидии предоставяни на общините, за образование, здравеопазване, култура, за издръжка на националните медии, на съдебната власт, за земеделие.

Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет е бюджетното салдо. То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит. Това салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви средства ще го покрият. Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг.

В държавния бюджет обикновено се формира и дял „резерв“.

Всичко това как изглежда в България?

В България ежегодно в „Държавен вестник“ се обнародва приетият от Народното събрание „Закон за Държавния бюджет на Република България за ……. година“ (макар че обикновено се приема, че той няма характера на закон- всмисъл той не е неподменим и наказуем).

Българският държавен бюджет е сложна структура от съставни бюджети със специфични имена, определени от Закона за устройството на държавния бюджет. Двата големи клона са Републиканският бюджет и Бюджетът на съдебната власт. Първият включва Централния бюджет (на МС и др.) и бюджетите на органите, а вторият Бюджетът на ВСС и бюджетите на съдилищата, следствията и прокуратурите. Второстепенните (по принцип), третостепенните и следващите разпоредители с бюджетни кредити (винаги) разполагат само с бюджетни сметки.

Според Закона за общинските бюджети последните са самостоятелни и отделни от държавния бюджет като израз на фискалната децентрализация, но в Републиканския бюджет обикновено се предвиждат общи субсидии, целеви субсидии и субвенции за общините.

България, като член на Европейския съюз от 2007 г. е задължена да прави и вноски в бюджета на ЕС, което перо се записва в разходната част на държавния бюджет.

Бюджет на Република България от 2000 до 2011 г. в хил. лв.

2000 Приходи: 5 137 610,7 Салдо: – 539 785,1 (-13  %)
2001 Приходи: 6 276 478,3 Салдо: – 856 942,5 (-11  %)
2002 Приходи: 6 981 918,7 Салдо: – 546 212,2 ( -7,8 %)
2003 Приходи: 7 660 341,9 Салдо: – 361 276,2 ( -4,7 %)
2004 Приходи: 9 052 543,2 Салдо: – 236 989,8 ( -2,6 %)
2005 Приходи: 10 432 241,2 Салдо: – 35 000,1 ( -0,34%)
2006 Приходи: 12 289 021,8 Салдо: – 387 911,1 ( -3,16%)
2007 Приходи: 14 541 464,5 Салдо: – 134 406,5 ( -0,92%)
2008 Приходи: 18 308 508,9 Салдо: -1 301 974,6 ( -7,11%)
2009 Приходи: 20 955 014,6 Салдо: – 488 926,1 ( -2,33%)
2010 Приходи: 17 002 083,4 Салдо: -1 516 609,2 ( -8,9 %)
2011 Приходи: 16 076 047,3 Салдо: -2 160 740,3 (-13,44%)

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Напиши коментар


6 − = 3

*

© 2015 . Всички права запазени.