Актуални данни за чуждестранните инвестиции в страните по света – къде е България?

0

Преки чужди инвестиции се отнася до дългосрочно участие на страна А в страна Б. Това обикновено включва участие в мениджмънта, съвместно предприятие (джойнт-венчър), трансфер на технологии и експертиза. Има три типа преки чужди инвестиции: вътрешни чужди преки инвестиции и външни, резултиращи в нетен прилив на преки чужди инвестиции (позитивен или негативен) и „наличност на чуждо директно инвестиране“, което е кумулативния брой за даден период. Директното инвестиране изключва инвестиране чрез покупка и дялове.

Прeдвижете курсора на мишката по картата, за да видите чуждестранните инвестиции в млн. американски долари за България днес.via UNCTAD, chartsbin.com, www.nozharov.com

Данни актуални към 26.07.2011г. / Източник: UNCTAD & ChartsBin

Бихте могли да се запознаете с данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в БългарияТУК.

На следващите линкове можете да видите свързани теми с:

Какви са ползите от преките чуждестранни инвестици?

Източник: Business magazine / Автор: Мирослав Матеев.

Инструмент, който дава възможност на икономиките в преход да се справят със стратегически и организационни „пропуски”, наследени от епохата на комунизма

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) придобиха особена важност през последното десетилетие като средство за ускорен растеж и развитие на икономиките в преход. Широко разпространено е мнението, че предимствата, които ПЧИ създават, като повишаването на стандарта на живот и възможността за икономически растеж на страната бенефициент, в пъти
надвишават техните недостатъци. Значимостта на ПЧИ се крие в продължителността на ангажиментите, които те присъщо носят за разлика от другите форми на капиталови инвестиции. Тяхната цел е да установят трансгранични търговски отношения и в същото време да упражнят значително влияние върху мениджмънта на една чуждестранна компания.

В частност, ПЧИ са инструмент, който дава възможност на икономиките в преход да въведат нови технологични и управленски техники и по този начин да се справят с техните стратегически и организационни „пропуски”, наследени от епохата на комунизма. От друга страна, дългосрочният характер на ПЧИ предопределя една по-висока чувствителност към техния рисков характер. Политическата и икономическа стабилност, както и прозрачните правни регулации в страната бенефициент, засягащи чуждестранната собственост и възможността за репатриране на печалбите, са важни определящи фактори на процеса на вземане на решение за инвестиране зад граница. ПЧИ са особено важен елемент на икономическата интеграция, защото създават възможности за ускорен икономически растеж, технологични иновации и преструктуриране на предприятията, както и за подпомагане на капиталовата сметка на платежния баланс. По този начин членството в Европейския съюз може да бъде разглеждано като определящ елемент на съществуващата бизнес среда и по този начин директно да влияе върху размера на ПЧИ в икономиките в преход, в това число и България.

Защо ПЧИ са толкова важен инструмент на икономическия растеж в страните с преходна икономика? Те дават възможност на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да увеличат нивата на инвестициите си над тези, генерирани от местни спестявания, така че потоците от чуждестранен капитал са жизненоважни за ускоряване на растежа и икономическото развитие на страните от ЦИЕ. За важността на ПЧИ може да се съди по размера на частта, която те представляват в бруто-образуването на основен капитал. Обикновено ПЧИ обхваща 4-17% от общите инвестиции в развитите страни, но за страните от ЦИЕ тяхното равнище достига 44% (виж Bevan, Estrin & Grabbe, 2001).

На ниво чуждестранна фирма, ползите от ПЧИ се свързват с осигуряването на технологичен трансфер, мениджърски и други умения (например, в сферата на маркетинга и дистрибуцията, които често липсваха в първите години на посткомунистическия преход), достъп до експортни пазари, обучение на персонала и понижаване на негативните въздействия върху околната среда. Чуждестранните инвеститори са активни участници в един от най-важните аспекти на процеса на преход към пазарна икономика в ЦИЕ – преструктуриране
на фирмите. Фактите показват, че преките чуждестранни инвеститори в страните с икономика в преход са по-ефективни, отколкото местните собственици в опитите им да преструктурират и подобрят управлението и дейността на фирмите след тяхната приватизация.

Таблиците показват сравнителен анализ на икономическите показатели и потока от ПЧИ в страните от Централна и Югоизточна Европа за периода 2001-2006 година. Данните показват, че в първите години на изследвания период потокът от ПЧИ е най-голям в страните, които първи бяха приети за нови членки на ЕС през 2004 г. – Полша, Чехия и Унгария. Следователно, инвестициите във всяка една от тези страни гарантира достъп до всички техни пазари, както и достъп до съседните страни-членки на ЕС. Още повече, че тези страни се характеризират с нисък инвестиционен риск и висок дял на частния сектор (около 80% от БВП).

Когато обаче сравняваме страните от ЦИЕ по отношение на ПЧИ като процент от БВП, данните показват, че страни като България и Хърватия са привлекли най-много преки чуждестранни инвестиции, особено в периода 2006 – 2007 г.2 Тези страни, заедно с Румъния, имат най-ниски разходи за труд сред всички страни от ЦИЕ, което ги прави особено привлекателни за чуждестранните инвеститори. От казаното по-горе става ясно, че ПЧИ са от изключителна важност за страните с преходна икономика. Независимо от множеството ползи налице са и редица негативи, свързани с привличането и стимулирането на потока от ПЧИ в тези страни.

Плюсовете за икономиката могат да бъдат обобщени както следва:
1. Технологичен трансфер и трансфер на знания
2. Свръхизлишък на производителността (т.нар. spillover effects)
3. Нараснала конкурентоспособност
4. Подобрен достъп до външни пазари
5. Външно финансиране, което не създава допълнителна задлъжнялост
6. Предпочитан метод на финансиране на дефицита по текущата сметка
7. Високопроизводителни работни места

Сред най-важните минуси за икономическия растеж на една страна в преход са:
1. Упражняване на доминираща пазарна сила
2. Опити да се влияе върху местните политики
3. Инициативи от типа beggar thy neighbor3
4. Големи и нестабилни изходящи потоци, свързани с платежния баланс
5. Отказ от големи ПЧИ, водещи до финансова нестабилност и отблъскване на други инвеститори
6. Намалена активност за създаване на ноу-хау от страна на местните фирми

Като цяло обаче, за икономиките в преход, включително България, плюсовете от нарастващия поток на ПЧИ надхвърлят минусите, тъй като има очевидна нужда от интензивно преструктуриране на предприятията и технологично обновление, а нарасналата необходимост от чуждестранни спестявания и кризите в новоразвиващите се пазари (а вече и в развитите такива) налагат от своя страна допълнителна премия върху паричните потоци (в случая ПЧИ), които не създават допълнителна задлъжнялост.

* Източници: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) ; БНБ ; Wikipedia ; ChartsBin ; Business magazine;

* Свързани теми:

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Напиши коментар


5 + = 7

*

© 2015 . Всички права запазени.