Международната конкурентоспособност на България 2011.

0

Източник: World  Competitiveness  Yearbook,  IMD,  2011 / Център за изследване на демокрацията

Резултатите   на  икономиките  включени     в  годишника  се  следят    внимателно    от  международните  инвеститори.    Индексите  в    класацията    са    изчислени  на    база    248    критерия,  от  които  132    са    статистически/твърди    данни    и    116    са    от  изследване   сред   бизнеса.   Изданието   включва   и       83      допълнителни     индикатора,   които   са   представени    само  с    информативна  цел.

Според     изследването през   2011   г.   България   се   нарежда   с   две   места   по-­‐надолу     в   общата   класация   за  конкурентоспособност   в       сравнение   с        2010   г. Тази     година     страната     е   на   55      място     от   общо   59      изследвани    икономики.   След     България   в       Европа     остават   Гърция   (при   която   се   наблюдава   един   от   най-­‐сериозните    спадове   –   с        10   позиции),     Украйна,     и       Хърватия.     Класацията   се   оглавява   от   Хонг   Конг   и       САЩ,   които    изпреварват  лидера  от  предходната    година  Сингапур.

Графика 1:    Обща  позиция  на  България    сред  59    държави

Позицията    на    България    в    Годишника    на    световната    конкурентоспособност      2011 е        резултат      от    исторически     натрупвания   и   загубата   на   икономически   растеж   в   следствие   на   кризата. Липсата   на  реформи   и       адекватни     действия   по   отношение   на   базисната   инфрасруктура,     научната   инфраструктура   и      образованието     и   здравеопазването     през   последните   две   десетилетия   и   най-­‐вече     в       годините   на     усилен  икономически       растеж,     между     2003      и       2008     г. доведе     до        влошаване     на     дългосрочната  конкурентоспособност   на   страната,     което   е       трудно   да   се   компенсира   в       краткосрочен   период.     От   друга  страна,   силните   политически   противопоставяния   в       края     на     2010     г.   и       началото   на      2011     г.   доведоха   до    несигурност   в   бизнес   перспективите   на   предприятията.   През   2011   г.   дългосрочните    проблеми   на  конкурентоспоосбността     на     България     натрупани       през     годините     бяха     “оголени”     от     спада     в      икономическите   показатели     на   странта   –   спад   в       растежа     и   нарастване     на     безработицата.   Последните    статистически   данни   посочват   раздвижване     в       икономиката     -­‐     увеличение   на   оборота   в   търговията   на  дребно     и   продължаващо   покачване     на     износа,     успоредно   с   икономическото   съживяване   в   сърцевината  на   Европа.     Рангът   на      България     в       класацията     обаче     показва,   че     са   нужни   по-­‐сериозни     реформи,   за   да  може    страната     да     се     възползва     от   успешното   излизане   от   кризата.     Същественото     изоставане    по  отношение   на   научна   и   техническа   инфраструктура   и   качеството     на   образованието,     обаче   не   може   да  бъде  преодоляно  бързо.  За  това  са  необходими  постоянни    усилия    за    период  от  5    –    10    години  минимум.

Освен   ниските   доходи   на   населението     и   потиснатото   вътрешно   потребление,   класацията     извежда    и редица  други предизвикателства пред  България:

•  влошава се нивото на заетост, като особено притеснителна е дългосрочната и младежката  безработица;

•  обществото застарява;

•  намаляват международните инвестиции;

•  влошава се научната и техническата инфраструктура;

•  продалжава спадът в качеството на образованието.

В       допълнение   компонентът   на     класацията,   включващ   изследване   сред   бизнеса   показва   притеснение   от  продължаващия     процес   на      „изтичане     на      мозъци”,   недостатъчната      възможност   за   финансиране   на  технологичното   развитие   и   малкия   брой   налични   учени   и   изследователи,   пропуски   в   свързаното   с       научната   дейност   законодателство,     наличието   на   корупция,     ниската   възможност   за   адаптация   към   и      предсказуемост    на  правителствената    политика.

Класацията   улавя   и       силните   страни   на   икономиката.     В       сравнение   с        предходната   година   се   наблюдава подобрение    по  отношение    на:

•  баланса по текущата сметка;

• гъвкавостта на пазара на труда;

• износа на стоки.

Една    от  положителните  тенденции,  която  трябва  да  се  отбележи  е  нарастването  на високотехнологичния  износ.  Устойчиво     силно     се   възприема     и   фискалната   политика     на   страната   базирана   на   ниски     данъчни    ставки.   Бизнесът   вижда   подчертано   подобрение     в       поддържането и строежа     на      нова     инфраструктура,  което   показва,   че      приоритетът   на     правителството   върху     инфраструктурата     дава     резултати.   През   2011   г.  България   бележи     и       едно     от   най-съществените     повишавания   на   производителността   на   труда   сред  разглежданите     59   икономики   –   основен   показател   в       оценката     на      водената     политика     на      държавите-­‐ членки  в  пактът  «Евро  плюс».

Графика 2:    Профил  на  сравнителната  конкурентоспособност  на    България

(числата  показват  позицията    на    България    по  съответния    показател  в    класацията    на    59    страни)

Тази     година     представителите   на      бизнеса     бяха     помолени     да     посочат   петте   основни     фактора,   които  определят   атрактивността   на   българската   икономика.   Според     повече     от   половината     бизнесмени   най-­‐ големите   сравнители   предимства   на   българската   икономика   са   ниският   корпоративен   данък     върху    печалбата   и       ниската   степен     на   необходими     оперативни     разходи,     посочени     от   повече     от   половината     от  респондентите.    Тези      са      факторите,    които    имат    най-­‐силна      притегателна    сила    за    инвеститорите.  Същевременно,   липсата   на   ефективно     правоприлагане,   благонадеждна   инфраструктура   и   наличието   на    корупция    се    възприемат  като    най-­‐отблъскващите    за  инвеститорите  фактори.  

Графика 3:    Основни  показатели    за  привлекателността  на  българската    икономика

Препоръки към политиката:

На   основата   на   анализа   на   данните   за   конкурентоспособността   на   България   за   2011   г.   могат   да     бъдат направени    някои    препоръки    за  политиките,    които    биха  могли  да  доведат  до    подобряване  на    ситуацията:

Законодателство и  правосъдие

• Подобряване   прилагането   на   закона   чрез продължаване     на   реформата   в   съдебната   система,    включително   опростяване     на     процедурите     на     административния     и   търговски   съд   по   отношение  на  производството  по  несъстоятелност;

• Увеличаване   на   прозрачността   и   предсказуемостта     при     формулирането   на      правителствените    политики.     Засилване   на   пазарната   конкуренцията   чрез    оптимизиране   на   регулаторните   и  контролни  институции,  в  частност  Комисията  за    защита  на  конкуренцията  и    Комисията  за  защита  на  потребителите,  както  и    лицензиране    на  строителните  дейности.

Енергетика

• Разнообразяване    на    доставките    на    газ,    поставяне  на  приоритет  върху  енергийната    ефективност  и  обновяването     на   енергийните     мрежи,     рационализиране   на    регулациите   по   отношение   на  възобновяемите  енергийни  източници  (ВЕИ).      

Иновации, ИКТ и е-­‐Правителство

• Въвеждане   и       насърчаване   на   използването   на   повече     услуги   на   електронното   правителство.    Усъвършенстване,      осигуряване      на      публичен        достъп         и       взаимосвързаност      между  правителствените    регистри;  

• Разработване     на   ясни   и       интегрирани     средносрочни   (до     2015     г.)   и       дългосрочни   (2020-­‐2030     г.)  иновационни     и       ИКТ     политики,   чрез   които   страната     да     може     да     се     възползва     най-­‐ефективно     от  европейските    инициативи  и  средства  за  насърчаване  на    конкурентоспособността  и    иновациите;  

• Поощряване  на  сътрудничеството  между  бизнеса  и  науката,  както  и  трансфера  на  знание.

Пазар на труда

• Насърчаване   на   обмяната   на   опит   и   практики   с   цел   повишаване   на   качеството   на   мениджмънта    и     подобряване   на   работните   условия,   среда   и       адекватно   заплащане,   които   все   още   са   причина  за  „изтичането  на  мозъци”;

• Мерки   за   стимулиране   на   младежката   заетост   и   предприемачество,    противодействие     на

задълбочаващата  се  дългосрочна  безработица  и  намаляването  на  заетостта  и  работната    сила.

Образование

• Мерки  за  стимулиране  на  преподавателите,  както  и  разработване  на  подобрени  програми  с    цел

повишаване    на    качеството  на    образователната    система;

• Ориентиране   в   по-­‐голяма     степен   към   техническите   специалности   и   поощряване   на   науката   в

училище;  

• Популяризиране  и  стимулиране  на  ученето  през  целия    живот.

Методологически  бележки

Фактори на конкурентоспособността

(Общо   331      критерия,     от   които   132      статистически/твърди     дани,     116   от   изследване   сред   бизнеса   и 83     допълнителни    индикатора  с  информативна  цел,    които  не  са  включени  в  представените    рангове)

Допълнителна информация можете да намерите и на:

•      Страницата на Центъра за изследване на демокрацията: www.csd.bg

•      Страницата на швейцарския институт IMD: http://www.imd.org/research/centers/wcc/index.cfm

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Напиши коментар


− 4 = 2

*

© 2015 . Всички права запазени.