Повече информация за разходо – покривната пенсионна система в България. Има ли действително реформа и какво ни очакава? Държавната политика..

0

Данните за развитието на разходо-покривната пенсионна система в България за последните години не са лесно достъпни и дебатът за реформата често се води без достатъчно информация.

За да запълним поне отчасти тази празнота, публикуваме избрани данни.  Този документ представлява подбор на статистика, публикувана от НОИ, НСИ, Евростат и Европейската комисия.

НАСЕЛЕНИЕТО НАМАЛЯВА

(графика 1)

Графика 1: Население и пенсионери (хил. души) / Източник: НОИ

В същото време, броят на осигурените лица нараства с приблизително 254 000 лица за периода 2005-2009.

Основните причини са намаленията на осигуровките и преките данъци (излизане от сивия сектор), което комбинирано с огромния поток от преки чуждестранни инвестиции създаде нови работни места и чувствителното намали безработицата.

Това позволи в добрите години консолидираният държавен бюджет да има приходи, с които да попълва хроничния дефицит на НОИ.

ПО-МАЛКО РАБОТЕЩИ ИЗДЪРЖАТ ПЕНСИОНИРАНИТЕ

(графика 2)


Графика 2: Съотношение на пенсионери към осигурени лица / Източник: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU- 27 Member States (2008-2060)


През 2010 година у нас 100 работещи издържат 70 пенсионери. Това съотношение е второто най-високо в Европа (само в Румъния е по-високо –„86”).

При демографска прогноза за продължаващо намаляване на населението и увеличаване на продължителността на живота, това съотношение се очаква да достигне до

100% през 2040 година, т.е. издръжката

на един пенсионер ще се поема от един работещ.

Прогнозата на ЕК за България е, че след

50 години един осигурен няма да е

достатъчен за издръжката на един пенсионер – съотношението се очаква да достигне 122%.

ВСЕ ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ПЕНСИИ

(графика 3)


Графика 3: Разходи за пенсии (млрд. лева) / Източник: НОИ


Разходите за пенсии в България постоянно нарастват. Необходимо е ежегодно нарастване на трансферите от бюджета, за да се изплащат ниски пенсии на много хора, част от които не плащат осигуровки.

Увеличението на разходите за пенсии до скоро беше възможно – икономиката растеше, данъчните приходи бяха добри и бюджетът всяка година покриваше дефицитът в НОИ с трансфер. Така се запълваше дупката на практически фалиралата разходо-покривна

пенсионна система.

НО…ПОВЕЧЕТО ПАРИ НЕ ВОДЯТ ДО ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ

(графика 4)


Графика 4: Коефициент на заместване: средна пенсия съпоставена към средната работна заплата / Източник: НОИ


Въпреки голямото харчене за пенсии, размерът на средната пенсия е изключително нисък – не достига дори половината от официалната работна заплата.

ЕК: СРЕДНАТА ПЕНСИЯ ЕФЕКТИВНО ЩЕ НАМАЛЯВА…

(графика 5)


Графика 5: Коефициент на заместване: очакван размер на средната пенсия като дял от средната работна заплата – прогноза на ЕК / Източник: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU- 27 Member States (2008-2060)


За размера на средната пенсия в България ЕК има мрачни прогнози. Очаква се средната пенсия през 2060 година да е едва 35,6% от средната заплата, въпреки нарастването на бюджетните разходи за пенсии.

...ЗАЩОТО НЕ СЕ ОЧАКВА ПЕНСИОННА РЕФОРМА

(графика 6)


Графика 6: Пенсионната реформа в България през 2006 и 2046 / Източник: Зелена книга за пенсиите, ЕК, 2010


ЕК залага изключително консервативно очакване за пенсионна реформа у нас.

През 2060 година около 20% от пенсията ще се изплаща от личните спестявания във втория стълб.

Словакия, Ирландия, Полша, Естония и Дания успешно реформират пенсионните си системи и след 50 години преходът от разходо-покривна система към капиталова система ще е изключително напреднал – по-голяма част от пенсията ще се получава от личните пенсионни спестявания.

ЕФЕКТИВНАТА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ Е ДРАМАТИЧНО НИСКА

(графика 7)


Графика 7: Средна ефективна възраст на пенсиониране / Източник: НОИ


Средната реална, а не по закон, възраст за пенсиониране в България през 2009 достига 56.2 години.

Много се хора се пенсионират в работоспособна възраст рано, т.е. внасят в пенсионната система малко време и получават пенсия изключително дълго време, което в определени случаи надхвърля периода на внасяне.

ЗА НЯКОИ ГРУПИ РЕАЛНАТА ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ДОСТИГА ШОКИРАЩИ НИВА

(графика 8)


Графика 8: Средна ефективна възраст на пенсионерите с лични ново-отпуснати пенсии по вид пенсия / Източник: НОИ


През 2009 реалната възраст на пенсиониране у нас е била:

 • 46.7 години за пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
 • 50.4 години за пенсия на военни, МВР, ДАНС и др.
 • 51.5 години за пенсия за инвалидност поради общо заболяване
 • 60.8 години за пенсии за навършена възраст/стаж.

КАТЕГОРИЙНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ПЕНСИОНИРАТ МЛАДИ

(графика 9)


Графика 9: Средна възраст на пенсионерите с лични ново-отпуснати пенсии по категории / Източник: НОИ, ОИСР


През 2009 работещите от:

 • първа категория труд се пенсионират средно на 49.4 годишна възраст,
 • тези от втора категория – на 57.5,
  • а тези от трета категория работят средно с 12.1 години повече от първа категория и с 4.5 години повече от втора.

У НАС ПЕНСИОНИРАНЕТО Е ЕДНО ОТ НАЙ-РАННИТЕ В ЕВРОПА

(графика 10)


Графика 10: Средна ефективна възраст на пенсиониране в България и избрани страни (мъже) / Източник: НОИ, ОИСР


Сравнението с други страни показва, че българите се пенсионират значително по-рано в последното десетилетие, т.е. това е трайна тенденция.

ВСЕКИ, КОЙТО МОЖЕ, СЕ ПЕНСИОНИРА ПО-РАНО

(графика 11)


Графика 11: Брой и структура на пенсионерите с новоотпуснати пенсии по групи възраст / Източник: НОИ


Рекордът в България за най-голям дял на пенсионираните преди навършване на 60 годишна възраст е 2002 година, когато повече от 80% от новите пенсионери са били под тази възраст.

Постепенно това се променя, но през 2009 все още от новите пенсионери:

 • 20,2% са на възраст до 49 г.
 • 39,9% са на възраст между 50 и 59 г.
 • 39,9% са на възраст над 60 г.

ВСЕ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ СЕ ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ

(графика 12)


Графика 12: Средна продължителност на предстоящия живот на 55 годишните / Източник: НСИ


Данните на НСИ показват, че очакваната продължителност на живота на 55 годишните устойчиво нараства, т.е. периодът на получаване на пенсия расте, без това да се отразява в същото нарастване на пенсионната възраст.

На практика, пенсиониращите са на 55 години, в най-добрия случай, имат 30 години непрекъснат трудов стаж и получават пенсия през следващите 22 години.

ВДИГАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА НЯМА ДА Е ДОСТАТЪЧНО, ЗА ДА КОМПЕНСИРА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА

(графика 13)


Графика 13: Средна продължителност на предстоящия живот на 65годишните / Източник: НОИ


Увеличаването на пенсионната възраст трябва да става много бързо, за да компенсира поне отчасти по-дългия период на получаване на пенсия.

Само тогава е възможно по-бързо преодоляване на дефицита в НОИ.

РАННОТО ПЕНСИОНИРАНЕ И ИНВАЛИДИЗИРАНЕТО НИ ПРЕВРЪЩАТ В МЛАДА ПЕНСИОНЕРСКА НАЦИЯ

(графика 14)


Графика 14: Брой на пенсионерите в работоспособна възраст / Източник: НОИ


Около 40% от работоспособните пенсионери са достигнали изисквания стаж/възраст (категорийни работници, кадрови военнослужещи и др.) и са млади пенсионери в работна възраст.

Останалите 60% от пенсионерите, които са в работоспособна възраст през 2009 са с инвалидни пенсии.

ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ СА ПОВЕЧЕ ОТ 1/3 ОТ ВСИЧКИ ПОЛУЧАВАНИ ПЕНСИИ

(графика 15)


Графика 15: Общ брой пенсии / Източник: НОИ


През 2009 точно 43,4% от всички пенсии са инвалидни (всички видове инвалидност – поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, социални пенсии за инвалидност).

Все пак се наблюдава низходяща тенденция. Има години, в които инвалидните пенсии преобладават сред всички получавани пенсии – 63,1% през 2004 година и 60,2% през 2005.

Корупционните практики позволяват получаване на инвалидна пенсия от много хора, което прави невъзможно ефективното подпомагане на реално нуждаещите се.

„СПРАВЕДЛИВОСТ”

(графика 16)


Графика 16: Пенсионери с месечен размер на първата пенсия, ограничен на максималния и сума на разликата между получавания и действителния месечен размер (към 31.12.2009) / Източник: НОИ


Съществуването на максимален размер (таван) на пенсиите лишава определени пенсионери от по-висока пенсия.

Голяма е групата на пенсионерите (18 458 души), които са лишавани от сума между 50 и 200 лева месечно, поради надвишаване на действителната им пенсия и максимума по закон.

Има и пенсионери, които „пропускат” месечно по повече от 800 лева.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

(графика 17)


Графика 17: Пенсионери с месечен размер на първа пенсия, приравнен на минималния и сума на разликата между получавания и действителния месечен размер (към 31.12.2009) / Източник: НОИ


Данните за обратната статистика – на пенсионерите, чиято действителна пенсия не достига определения минимален размер по закон – показват, че най-голяма е групата пенсионери, на които не достига над 30 лв. месечно от действителната им пенсия, за да достигнат минималния размер.

КРАЙ!

(Виж повече за Разходо–покривната пенсионна система в България – ТУК.)

Източници: * Promoting Longer Working Lives Through Pension Reforms,  First Part: Flexibility In Retirement Age Provision, Report By The Social Protection Committee, April 2007 / Институт за пазарна икономика.

(Преводът е на Цвета Миленова, стажант в ИПИ.)

В продължение по темата:

Изгледайте във втората част на предаването (от 07:45ч.) – интервю на г-н Бисер Петков (нов управител на НОИ) по Нова телевизия – „Здравей България09.09.2011г. По време на изказването си г-н Петков споделя факти, които не са приятни за бъдещите пенсионери. Въпреки това, ще се запознаете с една истинска позиция и отношение на високопоставен държавен служител, спрямо обществото и населението на Р. България.

Замислете се какъв трябва да бъде стимула, за да плаща осигоровките си човек в България, след като няма представа в по-дългосрочен план каква ще му бъде пенсията и да се моли че: „законна ще бъде благосклонен към него“ – хахаха, а в по-краткосрочен дори и не получава адекватна здравна помощ. Да, наистина – Закона ни задължава всеки месец да ни се удържат от заплатата суми, но къде ли отиват тези пари – знаете ли?

Най-веселото в прекрасното интервю на г-н Петков е момента, в който се установява как държавата недоволства от продължителността на живота на сънародниците ни! Ако помните след великолепната „пенсионна реформа“ на ПП „ГЕРБ“ , се реши да се направят промени в кодекса на труда и да се повиши пенсионната възраст до 65г. при мъжете и 63г. при жените.

На скоро излезнаха  докладите на международни институции като Европейската комисия и в България – НСИ.  В тях се чете, че пенсионна реформа в България реално не се предвижда. (за да научите повече по темата, натиснете – ТУК). Нещо повече, какъв би могъл да бъде аргумента, да се осигуряваш пенсионно в България, след като според последните доклади на ООН (юни 2011) и ЦРУ (август 2011) продължителността на живот за мъжете в страната ни е 70години, а при жените 77години.  В Световен план данните сочат, че продължителността на живот при мъжете е 65,21години, а за жените 69.05години. Това съпоставено с последната актуална и дългосрочна идея на правителството да се повиши пенсионната възраст изглежда безмислено..освен разбира се, ако не се изхожда от гледната точка, че такъв е закона и кодекса за сициално осигуряване, а реалната му целяща идея е:  държава да събира едни пари, за да пълни джобовете на други хора, финансирайки тяхни части проекти.

* Свързани теми:

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Напиши коментар


− 2 = 4

*

© 2015 . Всички права запазени.